Regulamin

Regulamin
Sklepu Playandgo.pl
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.    Sklep internetowy Playandgo.pl dostępny pod adresem www.playandgo.pl, prowadzony jest
     przez firmę „RMR MEDIA” A.Szczypkowska, J. Mojka. S.C.
     NIP: 851-309-95-39                                                                                           
     Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 71-421 Szczecin, al. Wyzwolenia 101/10
2.    Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy
     zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej
     Playandgo.
 
 
 
§ 2 Zamówienia
  

1.    Zamówienia na stronie www.playandgo.pl można składać tylko w formie detalicznej. W sprawie zamówień hurtowych dla podmiotów gospodarczych należy kontaktować się mailowo na adres sklep@playandgo.pl W przypadku zamówień noszących znamiona hurtowych, Playandgo zastrzega sobie możliwość ich anulowania.
2.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Playandgo
     zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3.    Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
     Sklepu, poprzez e-mail lub drogą telefoniczną.
4.    Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do dostawy (imię, nazwisko,
     ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
5.    Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.
6.    Playandgo w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonywanego
     zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do
     rzetelności takiego zamówienia.
7.    Przyjęcie do realizacji zamówienia:
      w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez sklep
     potwierdzenia zamówienia od Klienta (po 7 dniach zamówienie jest anulowane)
      w przypadku zamówień płatnych przelewem zwykłym – po zaksięgowaniu wpłaty
     na koncie bankowym.
      w przypadku zamówień płatnych przez PayU – po otrzymaniu pozytywnej
     autoryzacji przez system PayU.
 8.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u
      dystrybutora (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W
      przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).
 9.    W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Playandgo
      zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie
      poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient
      może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie
      powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem lub telefoniczny.
11.   Umowa kupna sprzedaży między Playandgo, a Klientem zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta informacji mailowej o wysyłce zamówienia i przekazania przesyłki przewoźnikowi
 
§ 3 Ceny
 
1.    Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.    Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Playandgo o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Klienta, które stanowi ofertę zakupu na stronie sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży.
3.    Ceny na produkty przedpremierowe mogą ulec zmianie (na wyższe lub niższe) w przypadku, gdy wydawca poinformuje o zmianie ceny już po wystawieniu produktu do oferty. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
4.    Playandgo zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty,
     przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 
§ 4 Koszty i czas dostawy
 
1.    Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru, czyli przewidywanym
     czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do
     realizacji (art.2 pkt.7) do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane
     są tylko dni robocze.
2.    Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
3.    Zamówienia na towary o różnej dostępności, wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn.
     po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4.    Playandgo pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą można
     się zapoznać w każdej chwili na stronie.
      5.    Towar można odebrać osobiście pod adresem firmy, po wcześniejszym kontakcie poprzez
     e-mail lub telefon.
 
§ 5 Formy płatności
 
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności:
      płatność przy odbiorze – należność pobiera listonosz lub kurier
      płatność kartą kredytową lub przelewem – za pośrednictwem serwisu PayU S.A.
      przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu
2.    Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki
3.    W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od złożenia
     zamówienia Playandgo uprawniony jest do anulowania zamówienia (w przypadku zamówień przedpremierowych płatność należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed premierą)
 
§ 6 Zwroty i reklamacje
 
1.    Wszystkie towary w sklepie Playandgo pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i
     pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów, a produkty używane pochodzą od naszych klientów.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
3.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w
     przeciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep
     nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
5.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze
     świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub brakujących elementów i skierowania reklamacji bezpośrednio do Playandgo, Klient powinien odesłać wadliwy produkt pod nasz adres. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Playandgo zwraca
     natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.    Playandgo ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności
     towaru z umową. Klient traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
     stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
7.    Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest
     uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed
     odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń.
     W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W
     przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie
     przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej z Playandgo w celu wyjaśnienia sprawy.
8.   Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
§ 7 Ochrona danych osobowych
 
1.    Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności sklepu są poufne. W żadnym
     wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom
     zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”. Zgodnie z tą
     ustawą Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia
     żądania do zaprzestania ich wykorzystywania.
 
§ 8 Postanowienia końcowe
 
1.    Informacje znajdujące się na stronach sklepu Playandgo nie stanowią oferty w rozumieniu
     Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych
     na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach
     podanych w opisie produktu.
2.    Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia
     odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.